FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Jelen Tájékoztató a FinTech Group Kft. (Székhely: 2049. Diósd, Katicabogár u. 30., Adószám: 24658346-2-13, Cgj: 13-09-171368) – továbbiakban Szolgáltató által üzemeltetett fintechzone.hu webcímen elérhető Szolgáltatások igénybevételi feltételeit tartalmazza.

A Tájékoztató hatálya kiterjed valamennyi, a honlapot látogató, illetve annak Szolgáltatásait igénybe vevő természetes és jogi személyekre (továbbiakban: Felhasználó).

Szolgáltatások:

  • cikkek, blogpostok, audiovizuális anyagok megjelenítése a fintechzone.hu releváns témaköreiben. A Szolgáltató a Szolgáltatások egy részét kizárólag a regisztrált Felhasználók számára nyújtja.
  • edukációs célú események, konferenciák szervezése, meghirdetése, valamint a jelentkezések kezelése a fintechzone.hu weboldalon, vagy a hello@fintechzone.hu e-mail címen keresztül.

A Szolgáltató a Szolgáltatások egy részét kizárólag a regisztrált Felhasználók számára nyújtja.

 

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki a fintechzone.hu weboldalt látogatja, illetve a Szolgáltatásokra regisztrál és ennek keretében az erre a célra kialakított külön űrlapon, vagy a hello@fintechzone.hu e-mail címen megadja nevét és e-mail címét.

 

Jogok és kötelezettségek:

A Felhasználók a honlap látogatásával tudomásul veszik jelen Felhasználási feltételeket, illetve a honlapon biztosított hírlevélre történő feliratkozással, vagy a Szolgáltató által szervezett eseményekre a Szolgáltató által megadott e-mail címen történő jelentkezéssel elfogadják a Tájékoztatót.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználási feltételeket egyoldalúan – különösen a vonatkozó jogszabályoknak való folyamatos megfelelés érdekében, illetve a szolgáltatások körének bővítésekor – a jogszabályi keretek között módosítani.

A Szolgáltató jogosult a fintechzone.hu bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és akár tartalmát is – a Felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítani vagy megszüntetni.

A Felhasználó a Szolgáltatásokat a hatályos jogszabályoknak és a jelen Szabályzatnak megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni.

Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütköző módon veszi igénybe a szolgáltatást, a FinTech Group Kft. jogosult a szükséges jogi lépéseket megtenni.

 

Hírlevél feliratkozás (regisztráció)

A Szolgáltató a fintechzone.hu weboldalon lehetőséget biztosít Hírlevél feliratkozásra. A Hírlevél célja a feliratkozott Felhasználók számára a honlap tematikájához kapcsolódó, számukra releváns információk célzott eljuttatása e-mail útján.

A feliratkozással a Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk a feliratkozáskor megadott adatokat a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi keretek között hírlevél és a benne foglalt célzott információk eljuttatása érdekében kezelje.

A hírlevél feliratkozás a honlapon erre a célra kialakított szövegdobozokban a feliratkozó nevének és az e-mail címének megadásával történik. A honlapon felajánlott hírlevélre történő feliratkozás és ezzel együtt a feliratkozáshoz kért személyes adatok (név, e-mail cím) megadása önkéntes és előzetes tájékoztatáson alapul. A regisztrációt megelőzően a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a róla gyűjtött személyes adatok védelme és kezelése érdekében bevezetett szabályokról. A tájékoztatás formája a jelen Tájékoztató elérhetővé tétele a regisztrációs űrlapon.

A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóban és az információs önrendelkezési jogról, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kezelni.

Felhasználó az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatást. Ennek megfelelően egy megadott e-mail címmel történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Szolgáltatót az adatok valótlanságából, téves megadásából származó károkért felelősség nem terheli.

 

Kommentek, felhasználói tartalmak kezelése, moderálás

A Hírlevélre feliratkozó Felhasználók jogosultak a honlapon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít.

A feliratkozó Felhasználók hozzászólásait a Szolgáltató moderálja. A Szolgáltató jogosult az obszcén, faji, vallási, nemzeti/nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot, jogszabályokat sértő hozzászólásokat azonnal törölni.

A Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amelyek a Szolgáltató vagy harmadik személy jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogait sértheti, vagy egyébként a honlapra, vagy a Szolgáltatásra vonatkozóan becsmérlő.

Szolgáltató jogosult a sértő hozzászólásokat vagy a kifogásolható részeket törölni, súlyos vagy ismétlődő sértő hozzászólás esetén a sértő kommentet megfogalmazó Felhasználó regisztrációját törölni.

A moderátori döntéssel szembeni kifogását a Felhasználó a hello@fintechzone.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal terjesztheti elő. 

A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni a hello@fintechzone.hue-mail címre küldött levélben, vagy az Adatkezelő által küldött hírlevélben található leiratkozás linken. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli. Szolgáltató az ilyen kéréseket 30 napon belül köteles teljesíteni.

 

A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben az adott Felhasználó által közzétett tartalommal szemben előterjesztett bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A Felhasználói tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag, mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.

A Szolgáltató köteles minden elvárható intézkedést megtenni a honlap zavartalan üzemeltetése érdekében. Azonban nem felelős a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért, valamint a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, technikai leállás, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok).

A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzatot, vagy a vonatkozó releváns jogszabályokat megsértő Felhasználó regisztrációját törölni. 

Szerzői jogok: A fintechzone.hu, valamint a nyújtott Szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak. Ennek megfelelően a fintechzone.hu honlap, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek kereskedelmi célú felhasználásához a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

 

 

ADATVÉDELMI – ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Tájékoztató célja a Szolgáltató által alkalmazott személyes adatvédelmi,- adatkezelési elvek és szabályok ismertetése.

 

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás jó minőségű nyújtása és a Hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja mindenkor a felhasználóknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

A Szolgáltató az adatvédelmi, adatkezelési tevékenysége kialakításakor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendelkezései szerint járt el.

 

Fogalmak:

Személyes adataz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolat az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, továbbítása, vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében az Adatfeldolgozó megegyezik az Adatkezelővel.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Szolgáltatás: cikkek, blogpostok, audiovizuális anyagok megjelenítése a fintechzone.hu releváns témaköreiben. A Szolgáltató a Szolgáltatások egy részét kizárólag a regisztrált Felhasználók számára nyújtja.

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki a fintechzone.hu weboldalt látogatja, illetve a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

 

Az Adatkezelés elvei

A felhasználók személyes adatait a Szolgáltató kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben és időtartam alatt, a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A Felhasználók Személyes adatait az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A Felhasználók adatait a Szolgáltató – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles.

Az Adatkezelő az általa szervezett rendezvények előadóiról és résztvevőiről a következő Személyes adatokat kezeli: név, e-mail cím, beosztás, telefonszám, azon vállalkozás neve, amellyel kapcsolatban áll. Az adatkezelés időtartama a rendezvény előkészítéséhez, lebonyolításához és a kapcsolódó elszámolások teljesítéséhez szükséges időtartartam.

Amennyiben a Szolgáltató a fintechzone.hu weboldalt összekapcsolja más, általa üzemeltetett oldallal, az adatkezelések összekapcsolására kizárólag az érintettek kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor.

Szolgáltató kérés esetén Felhasználónak tájékoztatást ad a róla kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat széles körben használt, elektronikusan olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A Felhasználó kérheti a kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását és törlését is. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő az indoklással együtt tájékoztatja a Felhasználót.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

 

Az adatkezelő adatai:

Neve: FinTech Group Kft.

Székhelye: 2049. Diósd, Katicabogár u. 30

Adószáma: 246583-46-2-13

Cégjegyzékszáma: 13-09-171368

Elérhetősége: hello@fintechzone.hu

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-113989/2017.

 

Az adatfeldolgozást a Szolgáltató végzi informatikai rendszerein keresztül. Az adatok tárolásának helye a Szolgáltató által megbízott tárhelyszolgáltató szerverei.

 

A tárhely-szolgáltató neve: Inclust Systems

A tárhely-szolgáltató címe: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@inclust.com

A tárhely-szolgáltató weboldala: inclust.com

 

Cookie kezelés

Szolgáltató a fintechzone.hu oldalon – és annak tematikus aloldalain – a testreszabott kiszolgálás és a minél magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása érdekében “cookie”-kat (sütiket) használ.
A weboldal alapvető funkcióinak működéséhez nélkülözhetetlen sütik (szükséges sütik) tárolása a Felhasználó böngészőjében történik.

Szolgáltató a szükséges sütiken felül harmadik féltől származó sütiket is alkalmaz. Ezen sütik célja, hogy a Felhasználók számára magasabb ügyfélélmény nyújtása érdekében elemezze a weboldal használatát, teljesítményét. Szolgáltató ezen sütiket – tekintve, hogy alkalmasak lehetnek személyes adatok gyűjtésére – csak a Felhasználó előzetes, a weboldal használatát megelőző hozzájárulása esetén alkalmazza. Ezen sütik tárolása is a Felhasználó böngészőjében történik, de kizárólag abban az esetben, ha a Felhasználó ezen sütik használatához előzetesen hozzájárult.

A Szolgáltató biztosítja a weboldal Felhasználói számára a sütik használatának letiltását. A sütik letiltása a honlap látogatását, a honlap szolgáltatásainak igénybevételét nem akadályozza meg, ugyanakkor az ügyfélélményre hatással lehet.

Szolgáltató a fintechzone.hu és tematikus aloldalai teljesítményének mérése érdekében az alábbi sütiket alkalmazza:

  • _ga Ezt a sütit a Google Analytics telepítette. A süti feladata, hogy számolja a látogatókat, a munkameneteket, a kampány adatokat és az oldal használatát nyomon kövesse az oldal analitikai riportja elkészítése érdekében. A süti névtelenül, anonim módon tárolja az információkat és az egyedi látogatók azonosításához véletlengenerált számokat használ.
  • _gat Ezeket a sütiket a Google Universal Analytics telepítette annak érdekében, hogy az adatlekérések arányát csökkentse a nagyforgalmú oldalakon.
  • _gid Ezt a sütit a Google Analytics telepítette. A süti információkat tárol arról, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt, valamint segíti a weboldal működését, teljesítményét elemző riport elkészítését. A gyűjtött adatok körébe tartozik a weboldal látogatóinak száma, a forrásoldal, ahonnan a weboldalra jutottak és a látogatott oldalak. Az adatgyűjtés anonim.

 

Technikai adatok kezelése

A hírlevélre történő feliratkozáskor és az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa. Szolgáltató ezen adatokat kizárólag összesített és feldolgozott formában, csak statisztikai célra, illetve a Szolgáltatás minőségének javítása érdekében használja fel.

A forgalom mérését szolgáló adatok kezeléséről részletes felvilágosítást a forgalmat mérő, elemző szolgáltató tud nyújtani. Elérhetősége: Google Analytics

A Szolgáltatás használata során mért adatok a Felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatók össze és Szolgáltató csak a törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja azokat harmadik fél részére.

 

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében különös tekintettel azok megfelelő szintű védelme, illetve jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

Jogérvényesítés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz a hello@fintechzone.hu email címen, valamint bejelentéssel élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).