Szigorú szabályozásra számíthatnak a kriptoeszközök szolgáltatói

Szerző: | 2021. 01. 22. | Bitcoin, Összes hír, Szabályozás

PayTechShow 4.0

Az Európai Tanács új rendelet tervezete értelmében a kriptoeszközök szolgáltatóinak leghamarabb két év múlva szigorú engedélyezési, szervezeti és közzétételi szabályoknak kell megfelelniük. Az európai szabályozók a digitális pénzügyi csomag keretében kidolgozták a más szabályozott terméknek nem minősülő, kriptoeszközök piacairól szóló, ún. MiCA rendelettervezetet – olvasható dr. Szikora Andrea, a Magyar Nemzeti Bank munkatársának írásában.

A MiCA rendelet célja, hatálya

A MiCA az egyéb pénzügyi szabályok hatálya alá nem tartozó kriptoeszközöket kibocsátó, illetve az ilyen eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatást nyújtó személyek tevékenységét kívánja szabályozni. Amennyiben tehát egy kriptoeszköz a MiFID II, illetve az azt a tagállami jogba átültető nemzeti jog által szabályozott pénzügyi eszköznek is minősül, akkor arra továbbra is kizárólag a MiFID II rezsim szabályai, illetve a MiFID II alapján a tagállami jogrendbe átültetett szabályok lennének irányadóak.

Az új szabályok révén a tagállami engedéllyel rendelkező kriptoeszközök kibocsátói és szolgáltatói az egész EU területén nyújthatják majd szolgáltatásaikat. Az előírt biztosítékok közé a tőkekövetelmények, az eszközmegőrzési követelmények, a befektetők által igénybe vehető kötelező panaszkezelési eljárás, valamint a befektetők kibocsátóval szembeni jogai tartoznak.

A MiCA egységes átláthatósági és nyilvánosságra hozatali követelményeket állapít meg a kriptoeszközök kibocsátására és nyilvános forgalomba hozatalára, a kriptoeszköz-szolgáltatók és – kibocsátók engedélyezésére és felügyeletére, működésére, szervezésére és irányítására vonatkozóan. A MiCA továbbá fogyasztóvédelmi szabályokat és a piaci visszaélések megelőzésére irányuló intézkedéseket is meghatároz.

Egységes kriptoeszköz kategóriák

A rendelettervezet szerint kriptoeszköz minden olyan digitális formában megjelenő érték vagy jog, amely átruházható, elektronikusan tárolható és megosztott főkönyvi technológián (DLT) vagy hasonló technológián alapul.

A MiCA rendelettervezet harmonizált EU-szintű definíciókat határoz meg a kriptoeszközök piacain végzett tevékenységekkel kapcsolatos összes kulcsfontosságú kifejezésre, valamint a kriptoeszközök alábbi kategóriáit különbözteti meg:

  • eszközalapú token (asset-referenced), olyan kriptoeszköz-típus, amely stabil érték fenntartására törekszik azáltal, hogy több, törvényes fizetőeszköznek minősülő fiat valuta, egy, vagy több árutőzsdei termék, vagy egy, vagy több kriptoeszköz, illetve ezen eszközök kombinációjának értékére hivatkozik;
  • e-pénz token (e-money token), olyan kriptoeszköz-típus, amelynek fő célja a csereeszközként való használat, és amely stabil érték fenntartására hivatott azáltal, hogy törvényes fizetőeszköznek minősülő fiat valuta értékére hivatkozik;
  • felhasználói token (utility token), olyan kriptoeszköz-típus, amely a DLT-n elérhető áruhoz vagy szolgáltatáshoz való digitális hozzáférést biztosítja, és amelyet kizárólag a szóban forgó token kibocsátója fogad el;
  • általános kriptoeszköz: ide tartozik minden olyan kriptoeszköz, ami nem minősül se eszközalapú, se e-pénz tokennek.

A MiCA rendelettervezet az eszközalapú és e-pénz token kategóriák bevezetésével megkísérli lefedni a köznyelvben „stablecoin”-nak nevezett gyűjtőfogalmat.

Előírások a kriptoeszközök kibocsátóira, szolgáltatóira

A MiCA részletes követelményeket határoz meg azon személyekre, akik az EU területén kívánnak kriptoeszközöket nyilvánosan forgalomba hozni, vagy azok kriptoeszközök piacán történő forgalmazásának engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be.

A rendelettervezet a kriptoeszközök kibocsátóira is konkrét előírásokat fogalmaz meg. Például egy fehér könyv közzétételét, amely a kriptoeszközök tervezett kibocsátásának vagy a kereskedési platformra történő bevezetésének részletes szabályait tartalmazza.

A fehér könyvet a közzététel előtt legalább 20 nappal tájékoztatásul meg kell küldeni a felügyeleti hatóságoknak.

A kriptoeszköz kibocsátója a fehér könyv közzétételét követően kínálhatja kriptoeszközeit az EU-ban, vagy kérelmezheti az ilyen kriptoeszközök kereskedési platformra történő bevezetését.

A MiCA mentességeket is tartalmaz a fehér könyv közzététele alól, például a kriptoeszközökre vonatkozó kisebb (12 hónapos időszakon belül 1 millió EUR alatti) ajánlatok és a Prospektus rendeletben meghatározott minősített befektetőket célzó ajánlatok esetében.

A MiCA a kriptoeszköz-kibocsátókra alkalmazandó további kötelezettségeket szab meg. Ilyen például a becsületes, tisztességes és szakszerű magatartás kötelezettsége, a prudenciális biztosítékok, a szervezeti követelmények, az ügyfelek kriptoeszközeinek és pénzeszközeinek letéti őrzésére vonatkozó szabályok, a panaszkezelési eljárás létrehozására vonatkozó kötelezettség. Ezen túl rendelkezéseket is tartalmaz a kriptoeszközök kibocsátóinak felelősségére vonatkozóan.

A rendelettervezet a jelentős eszközalapú és e-pénz tokenek kibocsátóira szigorúbb követelményeket rögzít a kiegészítő szavatolótőke-követelmény, a likviditáskezelés és az együttműködési hajlandóság tekintetében. Az EBA kérelemre, vagy saját hatáskörben jelentősnek minősíthet egy eszközalapú tokent vagy e-pénz tokent. Ebben az esetben a felügyeletet a tervek szerint az illetékes nemzeti hatóság helyett, illetve mellette az EBA látná el.

A kriptoeszköz-szolgáltatók engedélyezési és működési feltételei

A leendő rendelet előírja, hogy a kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokat kizárólag azon EU- ban bejegyzett székhellyel rendelkező jogi személyek végezhetik, akik a MiCA szerint kriptoeszköz- szolgáltatóként engedélyt kaptak.

Az engedélyezett kriptoeszköz-szolgáltatók ezt követően határon átnyúló szolgáltatást nyújthatnak az EU valamennyi tagállamában. Az engedélyezett szolgáltatókra prudenciális követelmények is vonatkoznak, mint a minimális tőkekövetelmények meghatározása. Ennek összege a nyújtott szolgáltatás jellegétől függ. A MiCA szervezeti és közzétételi követelményeket is előír, ideértve az ügyfélpénzek megőrzésére és a kiszervezésre vonatkozó szabályokat.

A rendelettervezet felhatalmazást ad az ESMA-nak arra, hogy létrehozza az összes kriptoeszköz- szolgáltatót tartalmazó nyilvántartást, amely az illetékes hatóságok által a fehér könyvekkel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információkat is tartalmazza. A kriptoeszköz-szolgáltatások határokon átnyúló nyújtása tekintetében a MiCA meghatározza, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának miként kell továbbítania a kriptoeszközökkel összefüggő határokon átnyúló tevékenységekre vonatkozó információkat a fogadó tagállam illetékes hatósága számára.

A rendelettervezet részletes követelményeket határoz meg kriptoeszközök letéti kezelése, a kriptoeszközök kereskedési platformjai, a kriptoeszközök fiat valutákra vagy más kriptoeszközre történő átváltása, a megbízások végrehajtása, a kriptoeszközök elhelyezése, megbízások harmadik személy nevében történő fogadása és továbbítása, valamint a kriptoeszközökkel kapcsolatos tanácsadás tekintetében is.

Harmadik országbeli kriptoeszköz-szolgáltatók szolgáltatásaihoz való hozzáférés

Az európai tőkepiaci jogszabályokkal ellentétben a MiCA tervezete nem tartalmaz külön rendelkezést a harmadik országbeli kriptoeszköz-szolgáltatókra. Ehelyett előírja, hogy az EU-ban székhellyel rendelkező személyek fordított megkeresés alapján, tehát maga az EU-s személy kizárólagos kezdeményezésére vehetik igénybe egy harmadik országban letelepedett kriptoeszköz szolgáltató által kínált szolgáltatásokat.

Amikor egy ilyen harmadik országbeli vállalkozás az EU-ban székhellyel rendelkező ügyfelek aktív megkeresésére és/vagy szolgáltatásainak népszerűsítésére vagy hirdetésére törekszik, uniós kriptoeszköz-szolgáltatóként engedélyt kell szereznie az EU-ban.

A rendelettervezet felhatalmazza a Bizottságot annak felmérésére, hogy kell-e egyenértékűségi rendszert létrehozni a harmadik országok kriptoeszköz-szolgáltatói számára.

Összegzés

A rendelettervezet jelenleg az Európai Tanács előtt van, ezt követően kerül át az Európai Parlamenthez és a Miniszterek Tanácsához felülvizsgálatra és elfogadásra.

A „hármas” eljárás 18– 24 hónapot vehet igénybe,

melynek során a jogalkotók további módosításokat vezethetnek be, így a jogszabály végleges változata bizonyos mértékben eltérhet a Bizottság által javasolt tervezettől.

Az új rendelet kibocsátókra vonatkozó szabályai a MiCA elfogadását követő 30 nap elteltével, míg a szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések 18 hónap után lesznek alkalmazandók. Fontos átmeneti szabály, hogy míg a már piacon lévő általános kriptoeszközök esetében nem lenne teendő,

a már piacon lévő eszközalapú tokeneket, illetve e-pénz tokeneket engedélyeztetni kellene.

Tekintve, hogy a kriptoeszközök piaca folyamatosan változik, így fontos kérdés, hogy ez a változás a szabályozási eszközökkel hogyan és mennyiben lesz lekövethető. Az már most biztosnak látszik, hogy a DLT és a kriptoeszközök technológiájának gyors fejlődése, amely 2021-re olyan új üzleti modellek megjelenéséhez vezetett, mint a decentralizált tőzsdék, vagy a hitelezési platformok, miatt a szabályozók és az iparági szereplők közötti hatékony és eredményes párbeszéd fontosabb, mint valaha.

A szerző írása teljes terjedelmében elérhető és letölthető az MNB oldaláról itt. Szerkesztett formában megjelent a portfolio.hu oldalon 2021. január 19-én.

Címlapfotó forrása: pexels.com

A fintechzone.hu kiadója a FinTech Group Kft.
„A digitális pénzügyi technológiák, FinTech szolgáltatások terjedését segítjük.”
Web: fintechgroup.hu

HUNFINTECH 2022 - MAGYAR FINTECH
PayTechShow 4.0

Aktuális cikkeink:

A szerzőről

Tudósítás

A FinTechZone górcső alá veszi a legfrissebb hazai és nemzetközi digitális pénzügyi fejlesztésekről, megoldásokról szóló híreket, bejelentéseket. Megosztjuk azokat, amelyekről úgy gondoljuk, hozzájárulnak a hagyományos pénzügyi közvetítői rendszer digitális fejlődéséhez, az ügyfélélmény növekedéséhez. Szakmai hátterünk a hitelességünk. #nobullshit

PAYTECHSHOW 2023

elektronikus fizetés bankkártyás fizetés QR-kódos fizetés
2023-ban is jön a PayTechShow, ahol bemutatjuk az aktuális elektronikus fizetési trendeket, a legújabb paytech megoldásokat és a szabályozói iránymutatásokat.

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGOLDÁSOK KÉZIKÖNYVE (MÁSODIK KIADÁS)

elektronikus fizetés bankkártyás fizetés QR-kódos fizetés
Elektronikus fizetési megoldások kereskedőknek, vállalkozásoknak. A bankkártya elfogadástól a bankszámla alapú fizetési lehetőségeken át az integrált megoldásokig.

HUNFINTECH 2022

fintech hunfintech
Magyarország 20 legígéretesebb fintech cége és 22 új fintech megoldása

GPE softPOS

softpos gpe bankkartya elfogadas mobilon globalpayments
Androidos mobilod van? Töltsd le a GPE softPOS alkalmazást és fogadj egyszerűen érintés nélküli fizetéseket közvetlenül az okostelefonodon keresztül!