2024. október 15.
FinTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2024. november 26.
BankTechShow

KEDVEZMÉNYES JEGYEK    2024.07.31-IG! 

2022.05.31.

Elindult a PSD2, a nyílt bankolás felülvizsgálata. Jön a PSD3, az open finance

Szerző:

Kategóriák:

Elérte a várt piaci eredményeket a PSD2? Milyen mindennapi hasznot hozott a lakosság, a vállalkozások számára? Hogyan gondolkodnak a piaci szereplők a bankszámla adatok hasznosításáról? Szükséges-e módosítani a szabályokat a nyílt pénzügyek (open finance) eredményesebb bevezetése érdekében? A véleményeket, javaslatokat 2022. július 5-ig, illetve augusztus 2-ig várja a Bizottság.

Az Európai Bizottság a következő időszak pénzügyi szabályozása szempontjából meghatározó nyilvános konzultációt és célzott szakmai párbeszédet indított 2022. május 10-én.

A konzultációk alapvető célja (1) a jelenlegi szabályozás eredményességének felmérése, (2) annak vizsgálata, hogy kell-e, és ha igen, mely pontokon a jelenlegi szabályozást frissíteni, módosítani annak érdekében, hogy a jövő kihívásainak megfeleljen, továbbá (3) a pénzügyi adatok megosztásán, hasznosításán alapuló szolgáltatások fejlődésének (open finance) segítse.

Az újgenerációs adatalapú szolgáltatási modellekkel, a nyílt bankolás (open banking) hazai eredményeivel, valamint a PSD2 és a PSD3 (open finance) kérdéseivel is foglalkozunk 2022. október 12-én a hatodik FinTechShow-n.

#1 A pénzforgalmi szolgáltatások és a PSD2 általános felülvizsgálata – nyilvános konzultáció

A Módosított Pénzforgalmi irányelv (PSD2) teljeskörűen 2019 szeptembere óta alkalmazandó az Európai Unió tagállamaiban. Az irányelv felülvizsgálata – részben az eredeti jogszabályban foglaltak, részben pedig a technológiai és piaci változások okán – indokolttá vált.

Ezen vizsgálat keretében a lehető legszélesebb vállalati, intézményi és fogyasztói körből várja a Bizottság a véleményeket. A cél, hogy a pénzügyi technológiákhoz nem értő fogyasztók, más területeken dolgozó szakemberek szempontjait is megismerjék a jogalkotók és így az új szabályozás jobban szolgálja érdekeiket.

A konzultáció az alábbi kérdésekre fókuszál:

 • A piaci fejlődés tükrében (pl. az új piaci szereplők belépése, szolgáltatások és technológiák adoptációja) a PSD2 szabályai relevánsak-e még, szükséges-e a szabályozási csomag.
 • Az „azonos tevékenység, azonos kockázat” alapelv érvényesülés-e a gyakorlatban.
 • A PSD2 szabályai és alkalmazása koherens-e pl. az adatfelhasználásra vonatkozó szabályozási javaslatta, illetve más, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokkal.
 • A nem szabályozott pénzforgalmi szolgáltatásokból eredő kockázatok értékelése.
 • Az erős ügyfél-hitelesítés eredményeként csökkent-e a kívánt mértékben a fizetési csalások gyakorisága, az SCA bevezetése kellőképpen javította-e a fizetések biztonságát.
 • A fizetésiszámla-adatokhoz való nyílt hozzáférés lehetősége elég széleskörben biztosított-e, megfelel-e a várakozásoknak.
 • A fizetésiszámla-adatok megosztásán alapuló új üzleti modellek értékelése.
 • Az irányelv végrehajtásából eredő költségek és hasznok elemzése.
 • A fizetési infrastruktúrákhoz és rendszerekhez való hozzáférés lehetőségei, a kapcsolódó kihívások kezelése, a piaci verseny erőssége, természete.
 • Az EU és más országok közötti nemzetközi fizetési szabályok áttekintése, valamint a tagállami szabályozások közötti harmónia vizsgálata.

A konzultáció 2022. augusztus 2-ig tart.
A kérdőív és a kapcsolódó dokumentumok itt érhetők el.

#2 Célzott, a PSD2 eredményességét, relevanciáját vizsgáló szakmai konzultáció

A fizetési szektor szereplői, valamint a hatóságok véleményének megismerését célozza a 2022. május 10. – 2022. július 5. között zajló célzott szakmai konzultáció.

A kérdőíves felmérés lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek mélyebben bemutassák véleményüket, s így a Bizottság több oldalról alakíthassa ki a következő lépéseket.

A konzultációra a Bizottság különösen az alábbi intézmények véleményét várja:

 • pénzforgalmi szolgáltatók (pl. pénzforgalmi intézmények, elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, hitelintézetek),
 • fogyasztók, vállalkozások, közigazgatási szereplők,
 • nemzeti hatóságok (pl. nemzeti kormányok és illetékes nemzeti hatóságok),
 • uniós hatóságok és nemzetközi szervezetek (pl. Európai Bankhatóság, Európai Központi Bank, európai adatvédelmi biztos),
 • a pénzforgalmi piac egyéb szereplői (pl. fizetésirendszer-, fizetésikártyarendszer -üzemeltetők, technikai szolgáltatók),
 • gazdasági és jogi szakértők, ágazati érdekképviseleti szervezetek.

A kérdéseket alapvetően két kategóriába sorolták. Az “általános kérdések” a PSD2 eredményességét vizsgálják, az egyes szakmai területekre kidolgozott “specifikus kérdések” pedig arra keresik a választ, hogy egy-egy kiemelt szabályozási intézkedés releváns-e még, szükséges-e módosítani.

Általános kérdések többek között:

 • A PSD2 szabályozás bevezetése és alkalmazása elérte-e a fő piaci, innovációs és verseny célokat?
 • A változó fogyasztó igények kielégítése szempontjából a PSD2 elérte-e a célját? (pl. több megoldás közül választhat-e a fogyasztó, kényelmesebb lett-e a fizetés?)
 • Elérte-e a PSD2 a fogyasztók védelméhez, a fizetések biztonságának növeléséhez fűzött célokat?

Specifikus kérdések (néhány példa):

 • A PSD2 scope-ja a definiált szolgáltatások (PSD2, Annex 1) és a jogszabály csomagban használt definíciók megfelelnek-e még a piaci helyzetnek?
 • A szolgáltatók bejelentéséhez, engedélyezéséhez kapcsolódó rendelkezések megfelelőek-e?
 • A PSD2 alkalmazása következetes-e és a kapcsolódó szabályozásokkal, jogszabályokkal konzisztens-e (pl. eIDAS, GDPR, AMLD)?
 • A fizetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó transzparencia és információs követelmények megfelelőek-e, vagy módosításokra van szükség?
 • A PSD2 nyílt bankolásra vonatkozó szabályai ma is megfelelőek-e? Segítik-e a versenyt, az új piaci szereplők piacra lépését, a fizetési számla adatokhoz a hozzáférést?

A teljes kérdőív itt érhető el.

#3 Az adatmegosztás, az adathasznosítás és az open finance (nyílt pénzügyek) keretrendszere – kihívások, lehetőségek, javasolt eszközök

A 2022. május 10-én indult konzultáció célja, hogy a Bizottság megismerje és az open finance szabályozási keretrendszerbe beépíthesse a PSD2 tapasztalatait, különösen a fizetési számla adatokhoz való hozzáférési kötelezettség eredményei kapcsán.

A konzultáció során a pénzügyi adatok megosztásában, felhasználásában érdekelt piaci szereplők véleményét várja a Bizottság többek között az alábbi témakörökben.

(1) Az adatmegosztás relevanciája, helye és szerepe a pénzügyi szektorban

 • Az adatmegosztás alapelvei a pénzügyi szektorban. Megfelelő-e a mai keretrendszer? Milyen akadályokat, kihívásokat látnak az egyes szereplők pl. az adatmegosztáson alapuló szolgáltatások fejlesztése, nyújtása terén?
 • Az adatmegosztás szerepe a pénzügyi szektor fejlődése, a jobb szolgáltatási élmény, a szélesebb szolgáltatás-választék érdekében. Melyek a legfontosabb, adatmegosztáson alapuló pénzügyi szolgáltatások a fogyasztók (lakosság és vállalkozások) számára?
 • Milyen hasznokat látnak a piaci szereplők az adatmegosztásban, az adatmegosztáson alapuló szolgáltatásokban?

(2) Fogyasztóvédelem

A nyílt pénzügyi szolgáltatások ösztönzését szolgáló keretrendszer fontos alapillére a bizalom. A fogyasztók bizalmához kulcs, hogy az adataik feletti kontrollt a kezükbe adjuk. Ehhez nélkülözhetetlen a digitális személyazonosítás megbízható, egyszerű, biztonságos formáinak megvalósítása, a személyes és a pénzügyi adatok biztonságos kezelése.

A Bizottság kérdései többek között arra irányulnak, hogy

 • a piaci szereplők szerint hogyan lehet erősíteni a fogyasztók nyitottságát adataik megosztására,
 • hogyan látják a piaci szereplők a szabályozást e téren, milyen módszereket, digitális eszközöket tartanak jónak a piaci szereplők a fogyasztói hajlandóság, bizalom megteremtésére.
 • Az SCA-hoz fűzött várakozások és az európai digitális tárca kapcsán is külön kérdéseket fogalmazott meg a Bizottság.

(3) Az adatok felhasználásának módja, továbbá a lehetőségek és a kihvások

 • Milyen adatmegosztási lehetőségeket látnak a szereplők a nyílt pénzügyeken túl?
 • Milyen további pénzügyi számla, vagy termék adatokhoz lenne érdemes a hozzáférési jogokat kiterjeszteni új szolgáltatások bevezetése érdekében (pl. megtakarítási számla, értékpapír számla, jelzálog típusú pénzügyi termékek, hiteltermékek)?
 • Szükséges-e a jogi keretek módosítása a pénzügyi intézmények közötti (kockázatkezelés, compliance, kisbefektetők védelme célú) adatmegosztás javítása érdekében?
 • Az ügyfél-profil adatok megoszthatóságának kérdései (pl. mely esetekben mely piaci szereplőknek lehet jogos érdeke az adatokhoz a hozzáférés, hogyan valósuljon meg a hozzáférés)?

A konzultáció célja az is, hogy a Bizottság kapjon egy képet arról, hogy a nyílt pénzügyeket, az adatok megosztását és az erre alapuló szolgáltatások fejlődését segítené-e egy “önkéntes” szerződéses mechanizmus kidolgozása.

A Euro Retail Payments Board (ERPB) dolgozik egy, az adattulajdonosok, és az adatokat használni kívánó szereplők közötti szerződéses mechanizmuson. A kérdőív arra explicit rákérdez, hogy a jelenlegi adat és API szabványosítás elégséges-e, és hogy milyen extra hasznokat (vagy hátrányokat) hozhat egy szerződéses mechanizmus.

A véleményeket a Bizottság 2022. július 5-ig várja. A kérdőív itt érhető el.

Mire fókuszálhat az új PSD3?

Az Európai Bizottság az alábbi négy területet emelte ki, amelyeket az új PSD3 előkészítése során kiemelten vizsgál:

 1. Új szolgáltatások, új szereplők, új technológiák: A FinTech és BigTech cégek ma már olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyek a PSD2 előkészítéskor még nem voltak piacon. Ezért szükséges a szabályozást azzal a szemmel is felülvizsgálni, hogy az új szolgáltatások, szolgáltatók vonatkozásában az egyenlő versenyfeltételek, az adatokhoz való nyílt hozzáférés biztosított-e, illetve szükséges-e a verseny fokozása érdekében további beavatkozás.
 2. Új fizetési csalási formák elleni védelem: A Bizottság kiemelten vizsgálja, hogy szükség van-e a jogszabályi keret módosítására, új átláthatósági követelmények meghatározására, esetleg fokozottabb ügyfél-hitelesítési szabályozásra.
 3. Fizetési adatokhoz való hozzáférés: A PSD2 a nyílt bankoláshoz megnyitotta az utat, de a piaci tapasztalatok azt mutatják, jelentős kihívásokkal küzdenek a piaci szereplők. A PSD3 ráerősít a fizetési adatokhoz való hozzáférésre, várhatóan lépéseket tesz az open finance felé és a kötelezettségek szankcionálása terén is változásra számíthatunk.
 4. A nemzetközi pénzügyi szolgáltatások terén az egyes tagállami szabályozások elemzése, a határon átnyúló szolgáltatások ösztönzése érdekében új szabályok megalkotását sem zárta ki a szabályozó.

A konzultációkról további részletek itt érhetők el.

Az újgenerációs adatalapú szolgáltatási modellekkel, a nyílt bankolás (open banking) hazai eredményeivel, valamint a PSD2 és a PSD3 (open finance) kérdéseivel is foglalkozunk 2022. október 12-én a hatodik FinTechShow-n.

Címlapfotó forrása: Jonathunder,  Wikipedia. Licence: CC BY-SA 3.0
Címkék:
blank