Elindult a PSD2, a nyílt bankolás felülvizsgálata. Jön a PSD3, az open finance

Szerző: | 2022. 05. 31. | Hazai és EU-s jogszabályok, Összes hír, PSD2, Szabályozás

PayTechShow 4.0

Elérte a várt piaci eredményeket a PSD2? Milyen mindennapi hasznot hozott a lakosság, a vállalkozások számára? Hogyan gondolkodnak a piaci szereplők a bankszámla adatok hasznosításáról? Szükséges-e módosítani a szabályokat a nyílt pénzügyek (open finance) eredményesebb bevezetése érdekében? A véleményeket, javaslatokat 2022. július 5-ig, illetve augusztus 2-ig várja a Bizottság.

Az Európai Bizottság a következő időszak pénzügyi szabályozása szempontjából meghatározó nyilvános konzultációt és célzott szakmai párbeszédet indított 2022. május 10-én.

A konzultációk alapvető célja (1) a jelenlegi szabályozás eredményességének felmérése, (2) annak vizsgálata, hogy kell-e, és ha igen, mely pontokon a jelenlegi szabályozást frissíteni, módosítani annak érdekében, hogy a jövő kihívásainak megfeleljen, továbbá (3) a pénzügyi adatok megosztásán, hasznosításán alapuló szolgáltatások fejlődésének (open finance) segítse.

Az újgenerációs adatalapú szolgáltatási modellekkel, a nyílt bankolás (open banking) hazai eredményeivel, valamint a PSD2 és a PSD3 (open finance) kérdéseivel is foglalkozunk 2022. október 12-én a hatodik FinTechShow-n.

#1 A pénzforgalmi szolgáltatások és a PSD2 általános felülvizsgálata – nyilvános konzultáció

A Módosított Pénzforgalmi irányelv (PSD2) teljeskörűen 2019 szeptembere óta alkalmazandó az Európai Unió tagállamaiban. Az irányelv felülvizsgálata – részben az eredeti jogszabályban foglaltak, részben pedig a technológiai és piaci változások okán – indokolttá vált.

Ezen vizsgálat keretében a lehető legszélesebb vállalati, intézményi és fogyasztói körből várja a Bizottság a véleményeket. A cél, hogy a pénzügyi technológiákhoz nem értő fogyasztók, más területeken dolgozó szakemberek szempontjait is megismerjék a jogalkotók és így az új szabályozás jobban szolgálja érdekeiket.

A konzultáció az alábbi kérdésekre fókuszál:

 • A piaci fejlődés tükrében (pl. az új piaci szereplők belépése, szolgáltatások és technológiák adoptációja) a PSD2 szabályai relevánsak-e még, szükséges-e a szabályozási csomag.
 • Az „azonos tevékenység, azonos kockázat” alapelv érvényesülés-e a gyakorlatban.
 • A PSD2 szabályai és alkalmazása koherens-e pl. az adatfelhasználásra vonatkozó szabályozási javaslatta, illetve más, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokkal.
 • A nem szabályozott pénzforgalmi szolgáltatásokból eredő kockázatok értékelése.
 • Az erős ügyfél-hitelesítés eredményeként csökkent-e a kívánt mértékben a fizetési csalások gyakorisága, az SCA bevezetése kellőképpen javította-e a fizetések biztonságát.
 • A fizetésiszámla-adatokhoz való nyílt hozzáférés lehetősége elég széleskörben biztosított-e, megfelel-e a várakozásoknak.
 • A fizetésiszámla-adatok megosztásán alapuló új üzleti modellek értékelése.
 • Az irányelv végrehajtásából eredő költségek és hasznok elemzése.
 • A fizetési infrastruktúrákhoz és rendszerekhez való hozzáférés lehetőségei, a kapcsolódó kihívások kezelése, a piaci verseny erőssége, természete.
 • Az EU és más országok közötti nemzetközi fizetési szabályok áttekintése, valamint a tagállami szabályozások közötti harmónia vizsgálata.

A konzultáció 2022. augusztus 2-ig tart.
A kérdőív és a kapcsolódó dokumentumok itt érhetők el.

#2 Célzott, a PSD2 eredményességét, relevanciáját vizsgáló szakmai konzultáció

A fizetési szektor szereplői, valamint a hatóságok véleményének megismerését célozza a 2022. május 10. – 2022. július 5. között zajló célzott szakmai konzultáció.

A kérdőíves felmérés lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek mélyebben bemutassák véleményüket, s így a Bizottság több oldalról alakíthassa ki a következő lépéseket.

A konzultációra a Bizottság különösen az alábbi intézmények véleményét várja:

 • pénzforgalmi szolgáltatók (pl. pénzforgalmi intézmények, elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, hitelintézetek),
 • fogyasztók, vállalkozások, közigazgatási szereplők,
 • nemzeti hatóságok (pl. nemzeti kormányok és illetékes nemzeti hatóságok),
 • uniós hatóságok és nemzetközi szervezetek (pl. Európai Bankhatóság, Európai Központi Bank, európai adatvédelmi biztos),
 • a pénzforgalmi piac egyéb szereplői (pl. fizetésirendszer-, fizetésikártyarendszer -üzemeltetők, technikai szolgáltatók),
 • gazdasági és jogi szakértők, ágazati érdekképviseleti szervezetek.

A kérdéseket alapvetően két kategóriába sorolták. Az “általános kérdések” a PSD2 eredményességét vizsgálják, az egyes szakmai területekre kidolgozott “specifikus kérdések” pedig arra keresik a választ, hogy egy-egy kiemelt szabályozási intézkedés releváns-e még, szükséges-e módosítani.

Általános kérdések többek között:

 • A PSD2 szabályozás bevezetése és alkalmazása elérte-e a fő piaci, innovációs és verseny célokat?
 • A változó fogyasztó igények kielégítése szempontjából a PSD2 elérte-e a célját? (pl. több megoldás közül választhat-e a fogyasztó, kényelmesebb lett-e a fizetés?)
 • Elérte-e a PSD2 a fogyasztók védelméhez, a fizetések biztonságának növeléséhez fűzött célokat?

Specifikus kérdések (néhány példa):

 • A PSD2 scope-ja a definiált szolgáltatások (PSD2, Annex 1) és a jogszabály csomagban használt definíciók megfelelnek-e még a piaci helyzetnek?
 • A szolgáltatók bejelentéséhez, engedélyezéséhez kapcsolódó rendelkezések megfelelőek-e?
 • A PSD2 alkalmazása következetes-e és a kapcsolódó szabályozásokkal, jogszabályokkal konzisztens-e (pl. eIDAS, GDPR, AMLD)?
 • A fizetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó transzparencia és információs követelmények megfelelőek-e, vagy módosításokra van szükség?
 • A PSD2 nyílt bankolásra vonatkozó szabályai ma is megfelelőek-e? Segítik-e a versenyt, az új piaci szereplők piacra lépését, a fizetési számla adatokhoz a hozzáférést?

A teljes kérdőív itt érhető el.

#3 Az adatmegosztás, az adathasznosítás és az open finance (nyílt pénzügyek) keretrendszere – kihívások, lehetőségek, javasolt eszközök

A 2022. május 10-én indult konzultáció célja, hogy a Bizottság megismerje és az open finance szabályozási keretrendszerbe beépíthesse a PSD2 tapasztalatait, különösen a fizetési számla adatokhoz való hozzáférési kötelezettség eredményei kapcsán.

A konzultáció során a pénzügyi adatok megosztásában, felhasználásában érdekelt piaci szereplők véleményét várja a Bizottság többek között az alábbi témakörökben.

(1) Az adatmegosztás relevanciája, helye és szerepe a pénzügyi szektorban

 • Az adatmegosztás alapelvei a pénzügyi szektorban. Megfelelő-e a mai keretrendszer? Milyen akadályokat, kihívásokat látnak az egyes szereplők pl. az adatmegosztáson alapuló szolgáltatások fejlesztése, nyújtása terén?
 • Az adatmegosztás szerepe a pénzügyi szektor fejlődése, a jobb szolgáltatási élmény, a szélesebb szolgáltatás-választék érdekében. Melyek a legfontosabb, adatmegosztáson alapuló pénzügyi szolgáltatások a fogyasztók (lakosság és vállalkozások) számára?
 • Milyen hasznokat látnak a piaci szereplők az adatmegosztásban, az adatmegosztáson alapuló szolgáltatásokban?

(2) Fogyasztóvédelem

A nyílt pénzügyi szolgáltatások ösztönzését szolgáló keretrendszer fontos alapillére a bizalom. A fogyasztók bizalmához kulcs, hogy az adataik feletti kontrollt a kezükbe adjuk. Ehhez nélkülözhetetlen a digitális személyazonosítás megbízható, egyszerű, biztonságos formáinak megvalósítása, a személyes és a pénzügyi adatok biztonságos kezelése.

A Bizottság kérdései többek között arra irányulnak, hogy

 • a piaci szereplők szerint hogyan lehet erősíteni a fogyasztók nyitottságát adataik megosztására,
 • hogyan látják a piaci szereplők a szabályozást e téren, milyen módszereket, digitális eszközöket tartanak jónak a piaci szereplők a fogyasztói hajlandóság, bizalom megteremtésére.
 • Az SCA-hoz fűzött várakozások és az európai digitális tárca kapcsán is külön kérdéseket fogalmazott meg a Bizottság.

(3) Az adatok felhasználásának módja, továbbá a lehetőségek és a kihvások

 • Milyen adatmegosztási lehetőségeket látnak a szereplők a nyílt pénzügyeken túl?
 • Milyen további pénzügyi számla, vagy termék adatokhoz lenne érdemes a hozzáférési jogokat kiterjeszteni új szolgáltatások bevezetése érdekében (pl. megtakarítási számla, értékpapír számla, jelzálog típusú pénzügyi termékek, hiteltermékek)?
 • Szükséges-e a jogi keretek módosítása a pénzügyi intézmények közötti (kockázatkezelés, compliance, kisbefektetők védelme célú) adatmegosztás javítása érdekében?
 • Az ügyfél-profil adatok megoszthatóságának kérdései (pl. mely esetekben mely piaci szereplőknek lehet jogos érdeke az adatokhoz a hozzáférés, hogyan valósuljon meg a hozzáférés)?

A konzultáció célja az is, hogy a Bizottság kapjon egy képet arról, hogy a nyílt pénzügyeket, az adatok megosztását és az erre alapuló szolgáltatások fejlődését segítené-e egy “önkéntes” szerződéses mechanizmus kidolgozása.

A Euro Retail Payments Board (ERPB) dolgozik egy, az adattulajdonosok, és az adatokat használni kívánó szereplők közötti szerződéses mechanizmuson. A kérdőív arra explicit rákérdez, hogy a jelenlegi adat és API szabványosítás elégséges-e, és hogy milyen extra hasznokat (vagy hátrányokat) hozhat egy szerződéses mechanizmus.

A véleményeket a Bizottság 2022. július 5-ig várja. A kérdőív itt érhető el.

Mire fókuszálhat az új PSD3?

Az Európai Bizottság az alábbi négy területet emelte ki, amelyeket az új PSD3 előkészítése során kiemelten vizsgál:

 1. Új szolgáltatások, új szereplők, új technológiák: A FinTech és BigTech cégek ma már olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyek a PSD2 előkészítéskor még nem voltak piacon. Ezért szükséges a szabályozást azzal a szemmel is felülvizsgálni, hogy az új szolgáltatások, szolgáltatók vonatkozásában az egyenlő versenyfeltételek, az adatokhoz való nyílt hozzáférés biztosított-e, illetve szükséges-e a verseny fokozása érdekében további beavatkozás.
 2. Új fizetési csalási formák elleni védelem: A Bizottság kiemelten vizsgálja, hogy szükség van-e a jogszabályi keret módosítására, új átláthatósági követelmények meghatározására, esetleg fokozottabb ügyfél-hitelesítési szabályozásra.
 3. Fizetési adatokhoz való hozzáférés: A PSD2 a nyílt bankoláshoz megnyitotta az utat, de a piaci tapasztalatok azt mutatják, jelentős kihívásokkal küzdenek a piaci szereplők. A PSD3 ráerősít a fizetési adatokhoz való hozzáférésre, várhatóan lépéseket tesz az open finance felé és a kötelezettségek szankcionálása terén is változásra számíthatunk.
 4. A nemzetközi pénzügyi szolgáltatások terén az egyes tagállami szabályozások elemzése, a határon átnyúló szolgáltatások ösztönzése érdekében új szabályok megalkotását sem zárta ki a szabályozó.

A konzultációkról további részletek itt érhetők el.

Az újgenerációs adatalapú szolgáltatási modellekkel, a nyílt bankolás (open banking) hazai eredményeivel, valamint a PSD2 és a PSD3 (open finance) kérdéseivel is foglalkozunk 2022. október 12-én a hatodik FinTechShow-n.

Címlapfotó forrása: Jonathunder,  Wikipedia. Licence: CC BY-SA 3.0

A fintechzone.hu kiadója a FinTech Group Kft.
„A digitális pénzügyi technológiák, FinTech szolgáltatások terjedését segítjük.”
Web: fintechgroup.hu

HUNFINTECH 2022 - MAGYAR FINTECH
PayTechShow 4.0

Aktuális cikkeink:

A szerzőről

Németh Monika

A Magyar Telekomnál szabályozással, majd “smart” projektekkel foglakozott. A pénzügyi szektorban végmenő digitális transzformáció kísértetiesen hasonlít a telko iparág átalakulására, így korábbi tapasztalatait most a digi pénzügyek világában hasznosítja. Ha ma lenne óvodás, akkor a PSD2 lenne belevarrva a takarójába. A #regtech trendeket és megoldásokat is vizsgálja a szabályozói kihívások mellett. #banktech #regtechguru

PAYTECHSHOW 2023

elektronikus fizetés bankkártyás fizetés QR-kódos fizetés
2023-ban is jön a PayTechShow, ahol bemutatjuk az aktuális elektronikus fizetési trendeket, a legújabb paytech megoldásokat és a szabályozói iránymutatásokat.

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGOLDÁSOK KÉZIKÖNYVE (MÁSODIK KIADÁS)

elektronikus fizetés bankkártyás fizetés QR-kódos fizetés
Elektronikus fizetési megoldások kereskedőknek, vállalkozásoknak. A bankkártya elfogadástól a bankszámla alapú fizetési lehetőségeken át az integrált megoldásokig.

HUNFINTECH 2022

fintech hunfintech
Magyarország 20 legígéretesebb fintech cége és 22 új fintech megoldása

GPE softPOS

softpos gpe bankkartya elfogadas mobilon globalpayments
Androidos mobilod van? Töltsd le a GPE softPOS alkalmazást és fogadj egyszerűen érintés nélküli fizetéseket közvetlenül az okostelefonodon keresztül!